خواص کود اسید هیومیک را می توان از جهاتی مورد بررسی قرار داد. در این قسمت به بررسی این موارد بسیار مهم و اساسی خواهیم پرداخت.