4 ژوئن 2016 ... در این مقاله با خواص بیولوژی کود هیومیک اسید که سبب استفاده گسترده آن در کشاورزی شده است آشنا می شوید.