کود مایع هیومیک اسید مواد مغذی مورد نیاز گیاه را افزایش می دهد. این کود همچنین قدرت تحمل ... در مورد خواص هیومیک اسید صحبت کردیم. گفتیم که هیومیک اسید در واقع ...