خواص طبیعی و فیزیکی هیومیک اسید !!! هیومیک اسید با ساختار خاص خود از هدر رفت آب و تلفات مواد مغذی خاک جلوگیری می کنید.