18 مارس 2015 ... اسید هیومیک مزایای زیاد در اصلاح خواص فیزیکی ، شیمیایی و ... کود الی شرکت رها اندیش کاوان به نام اگری هیومیک با داشتن 14 درصد اسید هیومیک ...