یکی از این راه‌کارها، استفاده از کودهای آلی مانند هیومیک اسید می-باشد. امروزه استفاده .... سیبی است سبز رنگ، دیررس که به خوبی خواص خود را در سردخانه حفظ می‌کند.