کود جامد هیو فارم یک کود اسید هیومیک فوق العاده قوی بوده که باعث بهبود گیاه و بهبود متابولیسم گیاه می گردد.