خرید و فروش اسید هیومیک به عنوان یک کود کشاورزی بسیار غنی از مواد مغذی ... هیومیک اسید به صورت پودری و مایع و گرانوله تولید می شود و سرعت تجزیه آن در خاک  ...